header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Uitnodiging: 28 oktober Algemene Leden Vergadering

22-10-2014
Beste HIC-leden,
 
Graag nodigen wij iedereen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van onze Hockeyvereniging HIC op dinsdag 28 oktober.
 
Aanvang: 20.00uur.
Locatie: Clubhuis HIC
 
Agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingekomen stukken en notulen vorige ALV 17 maart 2014
3. Mededelingen
4. Verkiezing bestuurslid Willem Raymakers en Mano Otten*
5. Herverkiezing Wouter Stevens (voorzitter) **
6.Presentatie Jaarcijfers 2013/214
7. Verslag Kascommissie
8. Toestemming verkoop perceel met daarop gemaal
9. Wvttk/ rondvraag10.Sluiting

* Termijn Els Oldenziel verloopt dit jaar. Zij heeft besloten zich niet herverkiesbaar te stellen.Het bestuur stelt voor in haar plaats Willem Raymakers in het bestuur op te nemen voor een reguliere termijn van drie jaar.
Het bestuur stelt daarnaast voor om Mano Otten te benoemen in het bestuur voor een reguliere termijn van drie jaar.
** Termijn Wouter Stevens verloopt dit jaar. Wouter Stevens is beschikbaar voor herbenoeming in de functie van voorzitter voor een reguliere termijn van drie ja
 
Namens het bestuur van HIC,
Wouter Stevens, voorzitter
 
* Toelichting agendapunt 4

Statuten HIC, Artikel 13
(...)
 
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als 10 of meer leden.De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door 10 of meer leden moet minimaal 4 dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in keus.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.