header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

HIC ALV op 17 maart

Nieuws afbeelding 28-2-2014
Beste HIC-leden,

Graag nodigen wij iedereen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van onze Hockeyvereniging HIC op maandag 17 maart 2014. 
Aanvang: 20.30. uur 
Locatie: Clubhuis HIC

Agenda
1.Opening en vaststellen agenda 
2.Ingekomen stukken en notulen vorige ALV 4 november 2013
3.Mededelingen
4.Verkiezing bestuurslid John van Dunnen* 
5.Toestemming verkoop grond
1.Contributie vaststelling 2014/2015
2.Vaststelling begroting 2014/2015
3.Wvttk/ rondvraag
4.Sluiting

Namens het bestuur van HIC, 
Wouter Stevens, voorzitter * Toelichting agendapunt 4

Statuten HIC, Artikel 13
(...)
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als 10 of meer leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door 10 of meer leden moet minimaal 4 dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in keus.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.