header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

ALV 13 juni 2013

Nieuws afbeelding 10-6-2013
Beste HIC-leden,

Graag nodigen wij iedereen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van onze Hockeyvereniging HIC op donderdag 13 juni 2013. 

Op de website (achter de inlogcode) vindt u de notulen van de vorige ALV. Na het inloggen met LISA (lidnummer + wachtwoord) gaat u naar uw profielpagina. Daar vindt u onder de link 'documenten' de notulen van de afgelopen ALV. 

Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Clubhuis HIC

Agenda
1.Opening en vaststellen agenda 
2.Ingekomen stukken en notulen vorige ALV 
3.Mededelingen
4.Update aanschaf grond en aanleg veld 5
4.a. Beslissing verlenen recht van opstal veld 5 ten gunste van SKEB
5.Vaststellen begroting & contributie seizoen 2013-2014
6.(Her)benoeming kascommissie 
7.Verkiezing bestuurslid
8.Rondvraag
9.Sluiting 

Namens het bestuur van HIC, 
Wouter Stevens, voorzitter 


Toelichting Agendapunt 7

Statuten HIC, Artikel 13
(...)
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als 10 of meer leden.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door 10 of meer leden moet minimaal 4 dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in keus.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws