header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Uitnodiging ALV 6 december

Nieuws afbeelding 26-11-2012
Beste HIC-leden en ouders  van HIC jeugdleden,

 

Graag nodigen wij iedereen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering van onze Hockeyvereniging HIC op donderdag 6 december 2012.

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: Clubhuis HIC

 

Agenda

1.Opening en vaststellen agenda

2.Ingekomen stukken en notulen vorige ALV

3.Mededelingen

4.Actualisatie van de HIC statuten

5.Financieel verslag 2011-2012

6.Verslag kascommissie

7.Bestuursverkiezing

8.Rondvraag

9.Sluiting

 

Namens het bestuur van HIC,

Wouter Stevens, voorzitter

 

 

Toelichting Agendapunt 7

Conform het rooster van aftreden zullen Rob Dorpmans (vice-voorzitter, bestuurslid jeugd) en Onno Baneke (penningmeester) aan het eind van dit seizoen aftreden.
Zij hebben beiden aangegeven beschikbaar te zijn voor herbenoeming.
Het bestuur stelt voor conform hetgeen bepaald in artikel 13 lid 3 van de statuten, hen beide te herbenoemen voor een nieuwe periode.

Statuten HIC, Artikel 13
(...)

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als 10 of meer leden.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door 10 of meer leden moet minimaal 4 dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in keus.

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.